Statuten – wijziging 2020

Statuten vzw Vrijzinnig Antwerps Trefpunt
Ondernemingsnummer 829 633 179
Publicatie Oprichting Belgisch Staatsblad: 8 oktober 2010

Wijziging statuten VERENIGING – 2020

De Algemene Vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige quota inzake aanwezigheid en meerderheid voor een beslissing de statuten te wijzigen, heeft in haar zitting van 19 juni 2020 besloten de statuten als volgt te wijzigen:

  1. DE VERENIGING

Artikel 1: Benaming
De vereniging wordt ‘Vrijzinnig Antwerps Trefpunt’ genoemd, afgekort ‘VAT’.
Zij  handelt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019 (hierna ‘WVV’ genoemd).
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van een rechtspersoon, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “vereniging”, samen met volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon.

Artikel 2: maatschappelijke zetel
De zetel van de vereniging is gelegen in het Vlaams Gewest, op adres De Burburestraat 11 te 2000 Antwerpen. Het Bestuur is bevoegd om de maatschappelijke zetel binnen België te verplaatsen binnen hetzelfde taalgebied.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de Algemene Vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 3: Doelstellingen en voorwerp van de vereniging
De vereniging, die geen enkel winstoogmerk nastreeft, heeft als belangeloos doel:
– Inrichten (gewijzigd B.S. 25 juni 2019: in stand houden) van een Vrijzinnig Ontmoetingscentrum waar vrijzinnige initiatieven kunnen ingericht worden, met de hierbij passende dienstverlening naar alle niet-confessionelen en alle verenigingen voor niet-confessionelen in de ruime regio Antwerpen.
– Initiatieven nemen voor, en bijdragen tot het ontstaan en houden van vrijzinnige plechtigheden en alle activiteiten en/of dienstverlening die voortvloeien of een vervolg zijn aan dergelijke plechtigheden.
– Het vorm geven en organiseren van niet-confessionele initiatieven en, in samenspraak met de Centra Morele Dienstverlening, van vrijzinnige plechtigheden.
– Informatieverstrekking en/of logistieke en organisatorische bijstand geven, met betrekking tot vrijzinnige en niet-confessionele plechtigheden voor volwassenen, jongeren en ouderen.

De leden van de vereniging stellen zich tot doel hun kennis, activiteit en hun middelen in gemeenschap te brengen met een welbepaald niet winstgevend doel, nl. het vrijzinnig humanisme te bevorderen en te doen uitstralen, onder meer door het tot stand brengen van een hieraan aangepast verenigingsleven, het inrichten van manifestaties, desgevallend het instellen van prijzen en beurzen en al wat met deze doelstelling rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

Artikel 4: duur van de vereniging
De vereniging wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
Zij kan op elk ogenblik worden ontbonden.

  1. LIDMAATSCHAP

Artikel 5: Aantal leden
Het aantal leden is onbeperkt maar mag niet lager liggen dan drie.

Artikel 6:  Lidmaatschap van leden
De vereniging is samengesteld uit alle leden die worden opgenomen door een beslissing van de algemene vergadering, genomen bij absolute meerderheid, op voorstel van minstens twee leden van het bestuur.

Artikel 7: Rechten en plichten van leden
De leden genieten ten volle van de door de wet en onderhavige statuten toegekende rechten.
Alle leden worden evenwel geacht de statuten van de vereniging en, als dat er is, het intern reglement te onderschrijven door het feit van hun aansluiting.
In geen geval zijn de leden persoonlijk aansprakelijk voor de aangegane verbintenissen van de vereniging.
Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen.

Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van het register overeenkomen. Dit register kan niet worden verplaatst.
Daarnaast hebben alle leden alle rechten en plichten die in het WVV vastgelegd zijn.

Artikel 8: Lidmaatschapsbijdrage van leden
De leden betalen een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage die jaarlijks wordt vastgelegd door de algemene vergadering en die maximum 125 EUR per jaar bedraagt.

Artikel 9: Ontslagneming van leden
Elk lid kan op elk moment uit de vereniging ontslag nemen door dat ontslag per e-mail bekend te maken aan het Bestuur. Het bestuur bevestigt de ontvangst van het bericht van ontslagname, onder voorbehoud van het invullen van eventueel aangegane verplichtingen van het ontslagnemend lid.

Daarnaast wordt een lid geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden en vervalt het lidmaatschap bijgevolg onmiddellijk en automatisch:
– Wanneer het lid niet meer voldoet aan de voorwaarde(n) om lid te zijn van de vereniging;
– Wanneer een lid in een bepaalde hoedanigheid lid was van de Algemene Vergadering en hij of zij deze hoedanigheid verliest;
– Wanneer het lid zijn of haar lidmaatschapsbijdragen voor het lopende jaar niet betaald heeft binnen de maand na een schriftelijke aanmaning.
Worden eveneens als ontslagnemend beschouwd:
het lid dat niet aanwezig of vertegenwoordigd was op drie opeenvolgende algemene vergaderingen.
De ontslagneming vanwege een lid gaat onmiddellijk in.

Artikel 10: Uitsluiting van leden
Het lidmaatschap van een lid kan op elk moment worden beëindigd door een bijzonder besluit van de Algemene Vergadering, bijeengeroepen door het Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van de leden, met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.

De uitsluiting wordt geagendeerd met alleen de naam. Het lid wordt door de voorzitter van het Bestuur geïnformeerd over de motieven voor de uitsluiting. Het lid moet worden gehoord op de Algemene Vergadering en kan zich laten bijstaan door een advocaat.

De stemming over het beëindigen van het lidmaatschap van een lid is geheim.

Artikel 11: Uitsluiting van rechten op het bezit van de vereniging
Geen enkel lid, noch de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid, kunnen enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de vereniging. Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen.

Deze uitsluiting van rechten op het bezit van de vereniging geldt te allen tijde: tijdens het lid- maatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vereniging, enz.

III. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12: Samenstelling van de Algemene Vergadering
Elk lid heeft het recht de algemene vergadering persoonlijk bij te wonen. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur of, wanneer deze verhinderd is, door een door de raad van bestuur aangestelde effectief lid.
Een buitengewone algemene vergadering kan op ieder moment worden bijeengeroepen bij beslissing van het bestuur, of op verzoek van tenminste drie leden.
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter van het bestuur. De oproeping wordt minstens 15 dagen voor de datum van de vergadering opgestuurd per gewone post of overhandigd.
De gedetailleerde agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd.
Als de algemene vergadering de rekeningen en de begroting moet goedkeuren, worden deze bij de oproepingsbrief gevoegd.
Een voorstel dat door drie effectieve leden werd ondertekend moet op de agenda worden ingeschreven.

Artikel 13: Bevoegdheden van de Algemene Vergadering
De algemene vergadering is de soevereine macht van de vereniging. De volgende exclusieve bevoegdheden worden uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend:
– de statuten te wijzigen;
– nieuwe leden te aanvaarden;
– een lid uit te sluiten;
– bestuurders en secretarissen te benoemen en af te zetten;
– het aanstellen van een extern rekeningcontroleur;
– jaarlijks de rekeningen en de begroting goed te keuren;
– ontlasting te geven aan de bestuurders, aan de rekeningcontroleur(s) en, in geval van vrijwillige ontbinding, aan de vereffenaars;
– het eventueel intern reglement en zijn wijzigingen goed te keuren;
– een geding in aansprakelijkheid in te spannen tegen een lid, een bestuurder of een rekeningcontroleur van de vereniging;
– de vrijwillige ontbinding van de vereniging uit te spreken of de omzetting ervan in een IVERENIGING, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
– te beslissen over de bestemming van de activa in geval van ontbinding van de vereniging.

Een intern reglement mag worden opgesteld.

De goedkeuring ervan en eventuele wijzigingen vergen een beslissing van de algemene vergadering die minstens de helft van de leden verenigt en die oordeelt met een absolute meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.

Artikel 14: Vergaderingen van de Algemene Vergadering
De algemene vergadering komt minstens één keer per jaar samen in de loop van de maand maart en uiterlijk zes maanden na het afsluiten van het boekjaar voor de goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begroting van het volgende boekjaar.

Het Bestuur kan een Algemene Vergadering bijeen roepen wanneer zij dit nodig acht, in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten of wanneer ten minste 1/5 van de leden het vraagt.

Artikel 15: Uitnodiging en agenda van de Algemene Vergadering
De vergaderingen van de Algemene Vergadering worden door het Bestuur bijeengeroepen.

Het Bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na een verzoek tot bijeenroeping en de Algemene Vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

De uitnodiging wordt minstens eenentwintig dagen, voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering, naar alle leden verstuurd per e- mail op het adres dat zij daartoe laatst hebben opgegeven. De uitnodiging bevat de datum, uur en plaats van de Algemene Vergadering, evenals een ontwerp van agenda.

Aan de leden die erom verzoeken wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die krachtens het WVV aan de Algemene Vergadering moeten worden voorgelegd.

Elk door ten minste één twintigste van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht. Het moet uiterlijk 14 dagen voor het tijdstip van de Algemene Vergadering aan het Bestuur bezorgd worden.

Artikel 16: Aanwezigheidsquorum op de Algemene Vergadering
Om geldig te vergaderen is de aanwezigheid van 2/3 van de leden vereist.
Een lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid zo deze drager is van een geldig ondertekende geschreven volmacht. Een lid mag slechts één volmacht hebben.

Ingeval op de eerste vergadering minder dan het minimum vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. Die kan geldig beraadslagen en besluiten en de wijzigingen aannemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Artikel 17: Stemming op de Algemene Vergadering
Alle leden of leden met volmacht hebben een gelijk stemrecht in de algemene vergadering.
Een beslissing is in de algemene vergadering aangenomen wanneer een meerderheid van de aanwezigen akkoord is. Uitzondering wordt gemaakt voor beslissingen die betrekking hebben op bepaalde bevoegdheden van de algemene vergadering (art. 13), waarbij niet enkel rekening wordt gehouden met het aantal stemmen, maar ook naar het aantal aanwezigen op de algemene vergadering.
Deze uitzonderingen zijn:
Beslissing                   Aanwezigheidsquorum         Beslissingsquorum
Statutenwijziging                   2/3                                         2/3
Wijziging doel                         2/3                                         4/5
Uitsluiting lid                          2/3                                         2/3
Ontbinding vereniging           2/3                                         4/5
Omzetting vereniging             2/3                                         4/5

Er wordt geen rekening gehouden met de ongeldige en blanco stemmen, noch met de
onthoudingen bij de berekening van de meerderheid.
Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over de uitsluiting van een lid, over een wijziging van de statuten, de ontbinding van de vereniging zonder winstoogmerk of van haar omzetting tot een vennootschap met een sociaal oogmerk, worden de nietige stemmen, de blanco stemmen en de onthoudingen beschouwd als tegenstemmen. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend.

De vergadering mag enkel geldig beraadslagen over punten die op de agenda staan ingeschreven. In uitzonderlijke gevallen mag worden beraadslaagd over een niet op de agenda ingeschreven punt, op voorwaarde dat de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering en dat twee derde van hen ermee instemmen het punt op de agenda te plaatsen.

De algemene vergaderingen mogen evenwel in dringende gevallen geldig beraadslagen over niet op de agenda ingeschreven punten indien de meerderheid plus één van de aanwezige of vertegenwoordigde leden daarmee instemmen.

De twee bovenvermelde paragrafen zijn niet van toepassing als het punt op de wijzigingen aan de statuten, de ontbinding van de vereniging of haar omzetting tot een vereniging met sociaal doel, betrekking heeft.

In principe wordt er gestemd met handopsteking, behalve wanneer er sprake is van personenkwesties waarvoor de geheime stemming verplicht is. Er wordt eveneens overgegaan tot een geheime stemming wanneer de helft plus één van de leden daarom verzoekt.

Artikel 18: Verslag van de Algemene Vergadering
De verslagen worden opgesteld door de secretaris van de vereniging of, wanneer deze verhinderd is, door een andere te dien einde door het bestuur aangestelde bestuurder.
Zij worden ondertekend door de voorzitter, de gerechtigde correspondent en een lid en bewaard in een register op de maatschappelijke zetel van de vereniging.
Elk lid kan kennis nemen van het register op eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan de secretaris van de vereniging maar zonder verplaatsing van het register.
Iedere derde die een gewettigd belang kan aantonen en een schriftelijk verzoek richt aan de secretaris van de vereniging kan uittreksels vragen uit de verslagen, ondertekend door de voorzitter of door een andere bestuurder.

Artikel 19: Wijzigingen aan de statuten
Alle wijzigingen aan de statuten worden onmiddellijk neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank, ter publicatie in de bijlagen van het Belgische Staatsblad.
Dit is eveneens het geval voor elke benoeming of stopzetting van de functie van bestuurder, onverminderd de deponeringsverplichting van een geactualiseerde lijst van leden.

  1. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 20: Samenstelling van het Bestuur
De vereniging wordt geleid door een bestuursorgaan, verder genoemd “het bestuur”.
Het bestuur kan uit evenveel leden bestaan als de algemene vergadering. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor een termijn van drie jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. Bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurders oefenen hun functie onbezoldigd uit. De kosten die zij echter maken bij het uitvoeren van hun opdracht kunnen het voorwerp uitmaken van een terugbetaling.

Artikel 21:  Coöptatie van bestuurders
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende Algemene Vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 22: Bevoegdheden van het Bestuur
Het Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of volgens deze statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Die taakverdeling kan niet aan derden tegengeworpen worden, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

Het Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vereniging of de algemene bestuursbevoegdheid van het Bestuur.

Het bestuur vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig oordeelt. Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het WVV of de statuten. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de leden meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV.

Indien van toepassing, ligt de recentste versie van het intern reglement steeds ter inzage op de zetel van de vereniging. Indien het Bestuur het intern reglement wijzigt, is ze verplicht dit op de agenda en in de notulen van het Bestuur op te nemen.

Artikel 23:  Externe vertegenwoordigingsmacht van het Bestuur
Het Bestuur vertegenwoordigt als college de vereniging in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur als college, wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door (één bestuurder, die alleen handelt, of twee/drie/… bestuurders, die gezamenlijk handelen).

De vertegenwoordigingsorganen kunnen niet zonder toestemming van de Algemene Vergadering rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de vereniging bij (naar keuze, bv.: de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vereniging en/of de vestiging van een hypotheek…. ). Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.

Het Bestuur of de bestuurders die de vereniging vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de vereniging aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vereniging binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Artikel 24:  Bekendmakingsvereisten van het Bestuur
De benoeming van de leden van het Bestuur en van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vereniging vertegenwoordigen, de vereniging ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Artikel 25:  Vergaderingen van het Bestuur
Het Bestuur vergadert na oproeping door de secretaris zo dikwijls als het belang van de vereniging het vereist, en – desgevallend – op vraag van een bestuurder, gericht aan de voorzitter.

Artikel 26:  Verslag van het Bestuur
Er wordt verslag genomen van de beslissingen van het Bestuur, dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vereniging.
Elke bestuurder en elk lid hebben recht op inzage van de verslagen.

De notulen van de vergaderingen van het Bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 27:  Tegenstrijdig belang
Wanneer het Bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt.

Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in het verslag van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het Bestuur niet toegelaten deze beslissing te delegeren.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het Bestuur over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de Algemene Vergadering voorgelegd; ingeval de Algemene Vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het Bestuur ze uitvoeren.

Deze procedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het Bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Artikel 28:  Einde bestuursmandaat van rechtswege en door ontslagneming
Als de termijn van het mandaat van een bestuurder verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege op de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Daarnaast wordt een bestuurder geacht ontslag te nemen wanneer hij/zij niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de vereniging, zoals in de statuten bepaald. De vaststelling daarvan gebeurt door de Algemene Vergadering.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het Bestuur.

Wanneer een bestuurder ontslag neemt, moet hij in functie blijven totdat de Algemene Vergadering redelijkerwijs in zijn vervanging kan voorzien. Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van deze bestuurder.

Artikel 29: Ontslag van bestuurders
Het mandaat van een bestuurder kan op elk moment worden beëindigd door de Algemene Vergadering met een [gewone meerderheid/bijzondere [X/Y] meerderheid] van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

  1. HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 30: Het dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuur niet rechtvaardigen.

Het Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen.

Als het om meerdere personen gaat, zullen deze personen als college handelen, zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.

De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen niet zonder toestemming van het Bestuur beslissingen nemen en/of rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de vereniging in het kader van het dagelijks bestuur bij transacties die 2.500 EUR te boven gaan. Deze kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.

Het Bestuur is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.

De benoeming van de personen, belast met het dagelijks bestuur, en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheden blijken en of de personen die de vereniging vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de vereniging ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

  1. AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS

Artikel 31: Aansprakelijkheid van bestuurders
De bestuurders gaan uit hoofde van hun functie geen enkele persoonlijke verplichting aan en zijn, ten opzichte van de vereniging, enkel aansprakelijk voor de uitoefening van hun mandaat.

De bestuurders en dagelijks bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien van de vereniging werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de vereniging aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.

Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk.

Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het collegiaal bestuursorgaan. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.

Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit het WVV of andere wetten of reglementen, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in de artikelen XX.225 en XX.227 van het Wetboek van economisch recht is beperkt tot de in art. 2:57 van het WVV opgenomen bedragen.

VII. BOEKHOUDING

Artikel 32: Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december daaropvolgend.

Artikel 33: Boekhouding
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen in het WVV en de betreffen- de uitvoeringsbesluiten.

De vereniging zal als een Microvereniging fungeren met, zoals bij oprichting wettelijk bepaald, gecumuleerd, een jaargemiddelde van maximaal 10 VTE, een jaaromzet lager dan 700 000 euro, exclusief BTW, en een balanstotaal van maximaal 350 000 euro. (eventueel aan te passen als vereniging groter is).

De algemene vergadering benoemt jaarlijks een externe rekeningcontroleur, die bijgevolg niet behoort tot de vereniging. De rekeningcontroleur oefent deze functie onbezoldigd uit. De kosten die hij/zij echter maakt bij het uitvoeren van deze opdracht kunnen het voorwerp uitmaken van een terugbetaling.

De rekeningcontroleur is belast met het toezicht op de ontvangsten en uitgaven van de vereniging en gaat tevens de juistheid na van de inventarissen en mag kennis nemen van alle akten en bescheiden die nuttig zijn voor het vervullen van zijn opdracht. Ieder jaar brengt de rekeningcontroleur zijn/haar  verslag uit op de te houden algemene vergadering.

Aansluitend legt het Bestuur de jaarrekening van het voorgaande boekjaar en de begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Nadat het Bestuur verantwoording aflegde voor het beleid in het voorgaande jaar, spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders. Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaar- rekening, en, wat de extra-statutaire of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wan- neer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring door de Algemene Vergadering neergelegd in het dossier op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening ook neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten.

Artikel 34: Toezicht door een commissaris (niet van toepassing)
Zolang de vereniging voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de criteria van ‘kleine vereniging’ zoals omschreven in art. 3:47 §2 WVV overschrijdt, is de vereniging niet verplicht een commissaris te benoemen.

Zodra de vereniging wel meer dan één van de criteria overschrijdt, moet ze één of meer commissarissen belasten met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wet en van de statuten en van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld.

De commissaris wordt door de Algemene Vergadering benoemd onder de leden van het Instituut van bedrijfsrevisoren [voor een termijn van [X] jaar/voor onbepaalde duur]. De Al- gemene Vergadering bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris en spreekt zich tevens dit over de kwijting van de commissaris.

VIII. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 35: Vrijwillige ontbinding van de vereniging
De vereniging kan op elk ogenblik door de Algemene Vergadering worden ontbonden.

De Algemene Vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de ontbinding van de vereniging, voorgelegd door het Bestuur of door minstens 1/5 van alle leden.

Om op een geldige manier te beraadslagen en te beslissen over de ontbinding van de vereniging, moet minstens 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, onthoudingen niet meegerekend.

Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering de vereffenaar(s), waarvan zij de opdracht omschrijft.

Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vereniging altijd dat zij “vereniging in vereffening” is overeenkomstig het WVV. Als vereniging in vereffening mag zij haar naam niet wijzigen en slechts onder de voorwaarden bepaald in art. 2:117 WVV haar zetel verplaatsen.

Artikel 36: Bestemming van het vermogen van de vereniging na ontbinding
In geval van ontbinding en vereffening, beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het vermogen van de vereniging. In elk geval wordt het bestemd aan een vereniging met een gelijkaardig belangeloos doel.

Artikel 37: Bekendmakingsvereisten
Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd in het verenigingsdossier ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het WVV en haar uitvoeringsbesluiten.

  1. SLOT

Artikel 38:  Slot
Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten, zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) en de (toekomstige) uitvoeringsbesluiten van toepassing.

De Voorzitter,
François PEETERS